Radca prawny

Radca prawny zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej. Pomoc ta polega przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii, a także na występowaniu przed sądem w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. Organem nadzorującym pracę radcy prawnego jest Krajowa Rada Radców Prawnych. Co jeszcze warto wiedzieć o tym zawodzie?

 

Jaką drogę trzeba przejść, aby zostać radcą prawnym?

Radcą prawnym może zostać każda osoba, która ukończyła studia prawnicze II stopnia w Polsce bądź za granicą. Ponadto niezbędne jest posiadanie pełni praw publicznych i zdolność do wykonywania czynności prawnych. Konieczne jest również odbycie aplikacji radcowskiej, która trwa 3 lata i kończy się egzaminem. Aplikacja jest odpłatna. Należy kontynuować ją pod okiem innego radcy prawnego, który pełni rolę mentora. Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu radcowskiego, kandydat może ubiegać się o wpisanie na listę radców prawnych. Z obowiązku odbycia aplikacji zwolnione są osoby posiadające tytuł profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych, a także osoby wykonujące zawód notariusza, prokuratora, sędziego i komornika.

 

Jakie uprawnienia zawodowe posiada radca prawny?

Uprawnienia posiadane przez radcę prawnego reguluje ustawa o radcach prawnych z 6 lipca 1982 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.).

Na mocy tego dokumentu radca prawny może:

 

  • udzielać porad prawnych;
  • sporządzać opinie prawne;
  • przygotowywać treści umów i pism procesowych;
  • zajmować się windykacją należności;
  • prowadzić negocjacje i mediacje;
  • występować przed instytucjami publicznymi, m.in. przed sądami;
  • pracować w oparciu o umowę u pracę u konkretnego pracodawcy.

 

Radca prawny zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się podczas prowadzenia czynności.

 

Czy radca prawny i mecenas to jedno i to samo?

Termin „mecenas” powstał od łacińskiego zwrotu procuratores mercenarii oznaczającego płatne zastępstwo procesowe. Mianem mecenasów określano wówczas profesjonalnych prawników, którzy występowali przed sądem. Obecnie określenie „mecenas” jest określeniem grzecznościowym i odnosi się do wszystkich osób, które pełnią rolę pełnomocników lub obrońców. Mecenasem jest zatem zarówno adwokat, jak i radca prawny. Ponadto mianem tym określane są osoby, które ukończyły studia prawnicze, ale nie ukończyły żadnej aplikacji.

 

Czy radca prawny może prowadzić sprawy karne?

Od 1 lipca 2015 roku radcy prawni mają możliwość występowania w sprawach karnych zarówno jako pełnomocnicy, jak i obrońcy. Kwestię tę reguluje art. 88 Kodeksu postępowania karnego. Na mocy tego postanowienia nie ma żadnej różnicy między adwokatem a radcą prawnym – oczywiście jeżeli chodzi o postępowania karne. Ponadto radcy prawni mogą pełnić rolę obrońców w postępowaniach dyscyplinarnych, a także przyjmować sprawy z urzędu. Ciekawostka: kołnierz w todze radcy prawnego jest niebieskie, a adwokata żółty.