W czym może pomóc radca prawny?

Pomoc prawna jest potrzebna zarówno osobom prawnym – m.in. spółkom akcyjnym czy z ograniczoną odpowiedzialnością, a także stowarzyszeniom, fundacjom lub uczelniom, jak i osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej. Zgodnie z przepisami zadania związane z udzielaniem wsparcia prawnego mogą być wykonywane przez przedstawicieli dwóch zawodów prawniczych – radców prawnych oraz adwokatów. Zobaczmy, jakie są uprawnienia radcy prawnego i w sprawach, z jakiego zakresu można się do niego zwrócić.

 

Czym może się zająć radca prawny?

Zadania, które może wykonywać radca prawny, zgodnie z zapisami Ustawy o radcach prawnych obejmują wykonywanie usług pomocy prawnej. W jej ramach radca może udzielać porad prawnych na rzecz swoich klientów, np. badając ich sytuację prawną, wskazując konsekwencje podjęcia określonych działań albo ich zaniechania, a także pomagając w weryfikowaniu różnych zagrożeń, wskazywaniu istniejących możliwości i wyjaśnianiu następstw wyboru konkretnych strategii. Porady mogą dotyczyć zarówno spraw związanych z istniejącymi już okolicznościami, jak i budowania strategii przyszłych działań.

Radca prawny ma również możliwość przygotowywania opinii prawnych, w których może objaśniać istniejący stan prawny i wskazywać na różne związane z nim okoliczności, a także oceniać i opiniować konkretne działania różnych podmiotów. Częstym powodem sporządzania opinii prawnych jest chęć rozwiania wątpliwości co do konkretnych regulacji prawnych czy możliwych w danej sytuacji kierunków działania i ich przewidywanych efektów.

Osoba wykonująca zawód radcy prawnego ma ponadto możliwość sporządzania projektów dokumentów i różnych aktów prawnych, a także opiniowania już istniejących. Z pomocy prawnej w tym zakresie można skorzystać choćby przy ocenie przedstawionej do podpisu umowy, a także przy opracowywaniu regulaminów czy procedur działania w różnych sytuacjach. Pomoc radcy będzie nieodzowna przy projektowaniu dokumentów związanych z funkcjonowaniem osób prawych, np. niezbędnych do podejmowania uchwał przez organy spółek.

Wśród dokumentów, jakie może opracowywać na zlecenie swego klienta radca prawny, znajdują się również wszystkie rodzaje pism procesowych – pozwy, odpowiedzi na pozwy czy składane w ramach postępowania wnioski. Radca może również przygotowywać propozycje ugody, prowadzić w imieniu klienta negocjacje czy pomagać w postępowaniach polubownych.

Radca prawny może zostać również pełnomocnikiem osoby fizycznej lub prawnej. W jej imieniu może występować w postępowaniach cywilnych, karnych oraz karnoskarbowych. Możliwość pełnienia funkcji obrońcy zależy jednak od formy zatrudnienia. Radca prawny nie może być w takim przypadku zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ograniczenie to nie obejmuje jednak radców zatrudnionych na stanowiskach naukowo-badawczych i dydaktycznych i tyczy się jedynie reprezentacji w sprawach karnych i karnoskarbowych.

Do pomocy prawnej, która może być udzielana przez radcę prawnego, należy również występowanie w imieniu klienta przed wszystkimi organami administracji państwowej oraz samorządowej. Radca może więc działać w imieniu swego mocodawcy przy każdej procedurze urzędowej, niezależnie od jej charakteru, w tym także w sprawach podatkowych, związanych z prawem ubezpieczeń społecznych czy prawem pracy.

 

W jakich sprawach może pomóc radca prawnych?

Radca prawny może występować w sprawach, które dotyczą wszystkich dziedzin prawa. Zakres merytoryczny podejmowanych działań może obejmować postępowania karne, a także cywilne, w tym związane z prawem majątkowym, rodzinnym, dziedziczeniem czy prawem pracy. Do radcy prawnego można się zwrócić również wówczas, gdy pomoc prawna jest potrzebna w kwestiach łączących się z prawem gospodarczym i działalnością przedsiębiorstw.